Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - GDPR

(24. 5. 2018, Zobrazení: 14)

Adresa: /clanky/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov---gdpr.html

 

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, poskytujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Našou prioritou je korektný prístup a preto dbáme a budeme dbať na ochranu údajov, zásada a práva, ktoré prináša najnovšie Nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR. Na tejto lokácii našej webovej stránky Vás chcem oboznámiť s niektorými zásadnými skutočnosťami, ktoré sú v kontexte novej regulácie nevyhnutnými.

Kto je správca Vašich dát?

Moje meno je Dušana Marcinechová, IČO 03209890  so sídlom Studentská 44/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01, Česká republika a spravujem webovú stránku www.marmonibags.cz. Vaše osobné údaje momentálne spracovávam ako správca, t.j. určujem, akým spôsobom budú údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu. Taktiež vyberám ďalších spracovateľov, ktorý mi môžu so spracovaním v budúcnosti pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ by ste sa na mňa chceli v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle  +420 720 320 449 alebo na e-maily: kabelkydesana@gmail.com

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajom spĺňam zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, pričom mám na mysli zákon o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Vaše osobné údaje budem spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, prípadného plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačné povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • Umožním a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zverujete a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie nasledovných účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie prípadnej zmluvy
  • Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako firma alebo podnikateľ IČO a DIČ, číslo účtu, telefónne číslo
 • Vedenie účtovníctva
  • Ak ste zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebuje aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidovanie daňových dokladov
 • Marketing – zasielanie newsletterov
  • Vaše osobné údaje (e-mail a meno) používam ak ste mojim zákazníkom. Robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú. Údaje uchovávam po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, newslettere Vám zasielam iba na základe Vášho súhlasu a to po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať, zaslaním e-mailu so žiadosťou o vykonanie takéhoto úkonu na e-mailovú adresu kabelkadesana@gmail.com

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, a to pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli našimi Vlastnými. Za účelom maximálnej ochrany sme prijali všetky, nám známe, potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. Jedná sa o nasledovné:

 • Zabezpečenie prístupu do nášho počítača (tento je zabezpečený heslom)
 • Zabezpečenie prístupu do nášho telefónu (tento je zabezpečený heslom)
 • Zabezpečenie prístupu do našich e-mailových schránok (tento je zabezpečený užívateľským menom a heslom)
 • Zabezpečenie prístupu do fakturačných systémov, ktoré sú súčasťou tzv. „back-endu“ nášho e-shopu (tento je zabezpečený užívateľským menom a heslom)
 • Pravidelné aktualizácie softvérov
 • Bezpečne uzamknutým miestom vykonávania činnosti a uchovávania dát (tieto sú zabezpečené bezpečnostnými dverami)

Poskytovanie údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom nemajú prístup žiadne tretie osoby s výnimkou Českej pošty a Slovenskej pošty. Týmto dvom entitám poskytujem výhradne údaje nevyhnutné pre zaslanie vyrábaného tovaru, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa dodania.

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodnem využiť služby vybraných aplikácií alebo spoločností zaoberajúcich sa  spracovaním údajov, a to za účelom pokrytia nevyhnutných činností, ktoré nebudeme môcť za určitých podmienok realizovať sami, ako aj za účelom zabezpečenia ich maximálnej ochrany. Čestne však prehlasujem a sľubujem, že v takomto prípade budem pri výbere spracovateľa údajom klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európskej únie

Spracovanie osobných údajov je a štandardne bude realizované na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: kabelkydesana@gmail.com

 

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 14 dní, zoznam Vašich spracovávaných údajom a dôvod k ich spracovaniu.
 • Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo začnete Vaše osobné údaje považovať za neúplné, máte právo na ich doplnenie alebo zmenu.
 • Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresne údaje alebo sa domnievate, že realizujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu, máte právo na obmedzene ich spracovania.
 • Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu ich spracovania. (Napríklad. Žiadosťou o odhlásenia zo zasielania newsletteru obmedzíte účel spracovania pri zaslaní obchodných správ)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme/zašleme v strojovo čitateľnej podobe. Na tento úkon potrebujeme minimálne 30 dní.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie alebo zabudnutie osobných údajov. V prípade ak by ste chceli realizovať tento úkon, Vaše osobné údaje vymažem zo všetkých systémov, ktoré používam. Na zaistenie práva potrebujem minimálne 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady na lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky údaje, ktorých uchovávanie nie je viazané zákonom. O požadovanom dokončení vymazávania Vás budeme informovať na e-mail.

 

Sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súladu so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak o danej skutočnosti budete najskôr informovať nás, aby sme mohli dané pochybenie napraviť, prípadne ho vyriešiť ľudským spôsobom.

 

Odhlásenie sa zo zasielania

E-maily s produktami Vám zasielam predovšetkým ak ste môj zákazník, a to na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom nie ste, newsletter Vám zasielame výhradne na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich newsletterov zaslaním mailu so stručnou žiadosťou na tento úkon na e-mailovú adresu: kabelkydesana@gmail.com

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov sme povinní a budeme zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť bude trvať a trvá aj po prípadnom skončení akýchkoľvek vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudeme Vaše osobné údaje vydávať žiadnej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú Zákon o ochrane osobních údajů a o zmene nekterých zákonů č. 101/2000 Sb.